Kanzlei Feser

Amtsgericht Braunschweig

Postfach 32 31

38022 Braunschweig

An der Martinikirche 8

38100 Braunschweig

Fernruf (0531) 4880

Telefax (0531) 4882999

www.amtsgericht-braunschweig.niedersachsen.de